Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones Celador del Servicio de Salud de Illes Balears

Oposiciones Celador del Servicio de Salud de Illes Balears
Consultar Precio
Las Oposiciones Celador del Servicio de Salud de Illes Balears son online. Ante todo lo que debe plantearse un opositor: -ESFUERZO Y CONSTANCIA -LA... Seguir leyendo
  • Oposición
  • Online
  • Marzo

500€ POR TU OPINIÓN

Danos tu opinión detallada sobre el Oposición Online Oposiciones Celador del Servicio de Salud de Illes Balears y comparte en facebook o twitter esta página y automáticamente pasarás a formar parte de los candidatos a llevarse los 500€ de la beca TopFormacion. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Para optar a la beca deberás acreditar que eres un ex-alumno de este programa.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la OposiciónLas Oposiciones Celador del Servicio de Salud de Illes Balears son online.

Ante todo lo que debe plantearse un opositor:

-ESFUERZO Y CONSTANCIA
-LA ELECCION DE LA OPOSICION
-LA REGULARIDAD DE CONVOCATORIA DE LA OPOSICION
-LA ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO EN LA PREPARACION
-EL FONDO EDITORIAL.
-SERVICIO DOCENTE.

Nuestros servicios

Servicio de publicaciones:
Totalmente actualizadas en base a la convocatorias: Administración central, autonómicas y Locales.

Servicio gratuito de información:
Suscripción gratuita a boletines de nuevas oposiciones.

Servicio de Psicopedagogía:
Es un servicio ofrecido por el Gabinete Asesores Fortoral S.L. para mejorar el rendimiento eficaz de la oposición, los alumnos contarán con este gabinete para mejorar su rendimiento, contando a su vez con una metodología totalmente participativa entre el alumno-tutor.

Servicio Docente:
Como base el texto correspondiente y los diversos materiales didácticos. El aprendizaje se ve apoyado de forma muy importante por la acción tutorial y por las tecnologías de la información.
Por medio de este sistema metodológico, el alumno puede seguir la formación desde su domicilio o lugar de trabajo, manteniendo un contacto permanente con el docente encargado del curso, y utilizando los Servicios del Centro.

Requisitos de la Oposición

- Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat de la Unió Europea o la d’algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que en sigui la nacionalitat) els cònjuges d’espanyols i de ciutadans d’altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, així com els seus descendents i els dels
cònjuges sempre que no estiguin separats de dret i que siguin menors de vint-iun anys o majors d’aquesta edat dependents
- Tenir complits setze anys d’edat i no superar l’edat màxima de jubilació forçosa.
- Tenir el certificat d’escolaritat. En el cas de les titulacions obtingudes a l’estranger, ha acreditar que estan homologades pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport
- Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent
- La persona aspirant no ha d’haver estat separada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni ha d’estar inhabilitada amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent
- En el cas de les persones d’altres estats esmentats en el paràgraf a, la persona aspirant no ha d’estar inhabilitada per cap sanció o pena per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea, ni ha d’haver estat separada de cap de les seves administracions ni de cap dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria mitjançant una sanció disciplinària.
- Acreditar el requisit de coneixements orals de català, corresponent al nivell A. Aquests coneixements s’han d’acreditar aportant el títol o el certificat oficial corresponent expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció general de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura, o bé superant una prova específica que acrediti el nivell de coneixements que s’exigeix
- Cal satisfer els drets d’examen
- Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció interna han de complir també els requisits següents:
a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears.
b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació.
c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual s’osten- ta la plaça fixa o tenir reserva de plaça en aquesta categoria.
d) Haver prestat servei amb nomenament com personal estatutari fix durant dos anys en la categoria de procedència
- Les persones que es presentin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat han de tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Temario de la Oposición

Vegi's l'annex III de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 6d’agost de 2008, publicat en el BOIB núm. 121, de 30 d’agost de 2008

PRUEBAS
El procediment selectiu és el de concurs oposició

FASE D’OPOSICIÓ
La fase d’oposició consisteix en un sol exercici de caràcter obligatori i eliminatori en el qual cal contestar un qüestionari de tipus test de 55 preguntes més 10 preguntes de reserva —que també cal contestar—, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és la correcta. Les preguntes versen sobre les matèries pròpies del temari aprovat en l’annex III de la Resolució del conseller de Salut i Consum de 6 d’agost de 2008, publicat en el BOIB núm. 121, de 30 d’agost de 2008. En el cas de les persones aspirants que participin en el torn de promoció interna que pertanyin al mateix grup (altres agrupacions professionals) de la seva mateixa àrea de classificació (personal estatutari de gestió i serveis), l’exercici no inclourà preguntes sobre el contingut dels temes 1 a 7.

La valoració d’aquesta prova és de 0 a 55 punts; per superar l’exercici cal assolir la puntuació mínima de 27,5 punts. Cada resposta correcta es valora amb 1 punt. Les respostes errònies es penalitzen amb una quarta part del valor d’una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d’una alternativa senyalada no es valoren.
El temps total per fer l’exercici és de 75 minuts, inclosos el corresponent a les preguntes de reserva.

FASE DE CONCURS
La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les persones aspirants acreditin, referits al darrer dia del termini per presentar sol-licituds.


Entidad adherida a Confianza Online