Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris

Revisa los requisitos necesarios
Oposiciones Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris
Revisa los requisitos necesarios
Consultar Precio
Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA o de la UE para poder cursar la oposición y tener entre 16 y 65 años Estudios mínimos requeridos: 3º... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Oposiciones Tècnics Especialistes de la Generalitat de Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

Imprescindible tener la NACIONALIDAD ESPAÑOLA o de la UE para poder cursar la oposición y tener entre 16 y 65 años
Estudios mínimos requeridos: 3º BUP/B.LOGSE/FPI /G.MEDIO/PRUEBA ACCESO +25 AÑOS y superiores


Las Oposiciones a Tècnics Especialistes Generalitat Catalunya, Grup Serveis Penitenciaris se imparten en modalidad SEMIPRESENCIAL para CATALUÑA.

Vols treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Ara ho pots fer si superes les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. És una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites.

Vols una feina estable a Catalunya amb un sou de 1.700 €* mensuals aprox? Fes-te funcionari de presons!

Posem al teu abast els millors mitjans perquè aprovis aquestes oposicions: tutors personals, orientadors, temaris completament actualitzats, alertes de convocatòries, horaris flexibles... Ens adaptem a les teves necessitats i al teu ritme d’estudi. El nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball per a tota la vida, en el mínim temps possible. Estàs preparat?

Sol·licita més informació sobre la preparació i l'accés d'oposicions a tècnic especialista per als serveis penitenciàries de la Generalitat.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Activitats en el teu centre
Individuals i en grup

Simulacres d'examen
Similars als exàmens oficials

Classes en directe
Sessions en directe amb el teu professor

Vídeoclasses 24 hs
Accés a totes les classes en vídeo

Preparació Proves Físiques
Sistema Personal Trainer 360

Requisitos de la Oposición

Requisitos generales
-Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o d’altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
-Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa (65).
-Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent. 
-Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.
-No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s’han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
-Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se’n tingui, hauran de superar l’exercici corresponent de l’oposició).
-Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.

ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i no s'ha de teniar aguna de les següents exclusions mèdiques:

I. Antropometria
-La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 20 divisions en la mà dominant i a les 15 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 15 i 10 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
-Índex de massa corporal superior a 35 o inferior a 18,5.

II. Malalties, lesions i defectes físics
-Òrgans dels sentits.  Agudesa visual llunyana binocular amb correcció inferior a 7/10 (0,7) en el moment del reconeixement. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual, 50%. Despreniment de retina. Glaucoma. Es declararà no apte aquelles persones que, en el moment del reconeixement, tinguin una audició conversacional amb correcció limitada segons el càlcul de la pèrdua global biaural (PGB) que no ha de ser superior a 10. Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en determinin afeccions cròniques.
-Aparell cardiovascular. Insuficiència cardíaca independentment de la seva causa. Infart de miocardi. Angina de pit. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac. Bloqueig A-V superior a primer grau. Bloqueig complert de branca esquerra. Extrasístoles, ja siguin auriculars o ventriculars, en nombre superior a les sis per minut. Valvulopaties. Hipertensió arterial, que amb o sense tractament, presenti valors superiors a 155 mm Hg per sistòlica o superiors a 95 mm Hg per diastòlica. Insuficiències venoses perifèriques que produeixin signes d’estasi o alteracions tròfiques.
-Aparell respiratori. Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria, pel que es tindrà en compte els valors assolits a l’espirometria. La capacitat vital (FVC), obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes i als 3 litres en les dones. I FEV1/FVC inferior al 60% del teòric (estimat per edat, pes i talla).
-Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria. Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral. Trastorns mentals orgànics. Retard mental.
-Aparell locomotor. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica. Qualsevol altra malaltia osteomuscular que limiti la mobilitat per realitzar funcions o activitats recollides a la convocatòria. Amputacions que comprometin la realització de les funcions o activitats.
-Aparell digestiu. Hepatopaties de qualsevol etiologia (inclouen alteracions metabòliques). Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció. Pancreopaties cròniques o reincidents.
-Aparell genitourinari. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.
-Glàndules endocrines. Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes. Se n’exceptua la diabetis, que no es considera excloent per ella mateixa, sí en canvi les seves repercussions a altres aparells contemplats en la taula.
-Sistema hematopoètic. Hemopaties. Coagulopaties.
-Infeccions. Qualsevol malaltia infectocontagiosa activa o amb risc de contagi que comprometin la realització de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.
-Altres. Processos neoplàsics. Malalties autoimmunes. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri del facultatiu pugui comprometre de les funcions o activitats recollides a la convocatòria.

III Alteracions analítiques
-Detecció de marcadors biològics de consum de drogues d’abús il·legals, també medicaments considerats d’abús que no s’utilitzin amb finalitats terapèutiques. Només en aquest darrer cas es declararà una no-exclusió amb dubtes, que significarà que es tornarà a avaluar quan es consideri oportú i amb un avís previ inferior a 24 hores.
-Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GPT i GOT.
-Determinació de valors superiors en un 50% a la normalitat de GGT.