Pide Información SIN COMPROMISO

Administratiu Ajuntaments / Administrativo de Ayuntamientos

Administratiu Ajuntaments / Administrativo de Ayuntamientos
Consultar Precio
Las clases son PRESENCIALES en BARCELONA REQUISITS GENERALS a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Administratiu Ajuntaments / Administrativo de Ayuntamientos. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

Las clases son PRESENCIALES en BARCELONA

REQUISITS GENERALS

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Haver complert els 18 anys i no superar l’edat establerta per la jubilació forçosa.
c) Estar en possessió del títol de BUP, FPII, equivalent o superior.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l’exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
e) No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del Servei de qualsevol administració pública.
f) Aquests requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol-licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la pressa de possessió com a funcionari de carrera.

FASE OPOSICIÓ

El exercicis varien segons l’ajuntament al que es vulgui optar. En general consta de:

1. Test sobre el temari general o tema a desenvolupar.
2. Proves psicotècniques on s’avaluen les capacitats administratives dels aspirants.
3. Coneixements de llengua catalana. Consta de dos parts:
Primera: S’ avaluarà els coneixements pràctics de llengua mitjançant cinc preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de les places objecte d’ aquesta convocatòria. Temps de realització: 40 minuts.
Segona: S’ avaluarà l’expressió oral mitjançant una conversa i algunes situacions comunicatives generals adequades a les funcions de les places. Temps de realització: 40 minuts.
La qualificació de la prova serà d’ apte o no apte.
Quedaran exempts d’aquesta prova, aquells aspirants que acreditin documentalment estar en possessió del nivell corresponent (segons Decret 152 sobre avaluació i certificació de coneixements de català, publicat en el DOGC núm. 3406 d`11 de juny de 2001) de la Direcció de Política Lingüística.
4. Supòsits pràctics. Es tractarà de desenvolupar un o més supòsits pràctics amb l’ ordinador, i es requereixen coneixements informàtics (Word 6.0 y Excel 5.0).
5. Prova de personalitat o entrevista personal.

FASE CONCURS:

Es valoraran els mèrits del currículum en funció de l’experiència professional, els mèrits acadèmics i els cursos de coneixements i perfeccionament.

TEMARI:

BLOC I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L’ESTAT


TEMA 1:La Constitució Espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els Drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional. El Ministeri Fiscal. El Defensor del Poble.
TEMA 2:La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
TEMA 3:El Poder Judicial: funcions i principis, l’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TEMA 4:L’Organització administrativa espanyola: L’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.
TEMA 5:Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les Comunitats autònomes.
TEMA 6:L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. El Municipi. La Província. L’organització comarcal de Catalunya.
TEMA 7:Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.
TEMA 8:L’organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

BLOC II. L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ

TEMA 9:L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
TEMA 10:El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
TEMA 11:El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.
TEMA 12:L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

BLOC III. L' ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

TEMA 13:L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. Principis constitucionals.
TEMA 14:La relació jurídicoadministrativa. Els subjectes de la relació jurídicoadministrativa. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració.
TEMA 15:Principis de l'organització administrativa. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col-legiats.
TEMA 16:La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.
TEMA 17:L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.
TEMA 18:L'eficàcia de l'acte administratiu. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul-lables. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu.
TEMA 19:El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
TEMA 20:Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
TEMA 21:Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.
TEMA 22:La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. La selecció del contractista. Drets i deures del contractista i l'Administració.
TEMA 23:Les formes d'activitat administrativa. L'activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió.
TEMA 24:El domini públic i privat de l'Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

BLOC IV. LA FUNCIÓ PÚBLICA. EL DRET DEL TREBALL

TEMA 25:El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.
TEMA 26:La funció pública de l’administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col-lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Requisits per a l’accés a la funció pública.
TEMA 27:La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d’adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.
TEMA 28:Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu.
TEMA 29:Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
TEMA 30:Les retribucions del personal. Nòmines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries.
TEMA 31:Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

BLOC V. SISTEMES D’INFORMACIÓ

TEMA 32:L’automatització d’oficines: sistemes més utilitzats. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Components i funcionament general d’un sistema informàtic.
TEMA 33:Els sistemes d’informació de personal. Els sistemes d’informació econòmica. Dades i processos.
TEMA 34:L’organització i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Atenció a l’administrat: acollida i informació.
TEMA 35:Recepció i registre de documents. Tipologia de documents. L’arxiu de documents. Avaluació, tria i eliminació de documentació.

BLOC VI. ADMINISTRACIÓ LOCAL

TEMA 36:Règim local espanyol: principis constitucionals. L’autonomia local: contingut, abast i límits.
TEMA 37:La província al règim local. Competències de les províncies. Els òrgans de les províncies. Atribucions.
TEMA 38:El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. Consideració especial del veí. Informació i participació ciutadana.
TEMA 39:Altres entitats locals. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi.
TEMA 40:Règim de funcionament dels òrgans col-legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Requisits de constitució. Votacions. Actes i certificats d’acords.
TEMA 41:Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediments d’elaboració i aprovació.
TEMA 42:Les formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa en l’activitat privada. Procediments d'atorgament de llicències.
TEMA 43:Hisendes locals. Els tributs municipals. Classificació dels ingressos.
TEMA 44:Els pressupostos locals. La despesa pública local.