Pide Información SIN COMPROMISO

Administratius Generalitat de Catalunya / Administrativos Generalitat de Cataluña

Administratius Generalitat de Catalunya / Administrativos Generalitat de Cataluña
Consultar Precio
EL CURSO ES PRESENCIAL Y SE IMPARTEN EN BARCELONA REQUISITITS GENERALS a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Administratius Generalitat de Catalunya / Administrativos Generalitat de Cataluña. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

EL CURSO ES PRESENCIAL Y SE IMPARTEN EN BARCELONA

REQUISITITS GENERALS


a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.
b) Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) Tenir el títol de batxillerat, de formació professional de segon grau, de tècnic superior (LOGSE) o qualsevol equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.
c) Satisfer els drets d'examen.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.
e) No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública.
Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol-licituds i s'han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

FASE D' OPOSICIÓ

Primera prova:
Consta de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori.

Primer exercici:Consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes (més 6 de reserva, 2 corresponents al primer bloc i 4 corresponents al segon bloc) amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta,
Les 60 preguntes objecte d'aquest exercici es distribuiran de la forma següent:
Primer bloc: 10 preguntes referides als epígrafs del programa II "L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració" (només temes 9 a 12, ambdós inclosos); III "La Unió Europea"; IV "L'Administració pública. El dret administratiu" (només temes 29 i 30) i VI "Gestió pressupostària" (només temes 45 i 46).
Segon bloc: 50 preguntes referides als epígrafs del programa I "Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat"; II "L'organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració" (només temes 13 a 16, ambdós inclosos); IV "L'Administració pública. El dret administratiu" (només temes 19 a 28, ambdós inclosos); V "La funció pública. El dret del treball"; VI "Gestió pressupostària" (només temes 42 a 44, ambdós inclosos) i VII "Sistemes d'informació".
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.
En cas que el tribunal acordés l'anul-lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera corresponent de les 6 preguntes de reserva depenent del bloc i així successivament.

Segon exercici:Consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, d'aplicació de les matèries contingudes en el temari d'ofimàtica.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 30 minuts.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.
En ambdós exercicis, les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat tots dos exercicis.

Segona prova:Consta de dos exercicis.

Primer exercici:De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat, elegit per l'aspirant d'entre els dos plantejats pel tribunal.
Per a la valoració d'aquest exercici es tindran en compte els coneixements acreditats per l'aspirant, així com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l'expressió escrita en la seva realització.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.
La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-lo és de 5 punts.

Segon exercici: De caràcter obligatori.
Consisteix a contestar un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.
La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts.
La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en cadascun dels exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el primer exercici.

Tercera prova:Consta de tres exercicis.

Primer exercici:de caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.
Primera: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions de l'escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya.
Segona: consisteix en la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat per tal d'avaluar l'expressió oral.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l'exercici és d'apte o no apte.
Restaran exempts de la realització d'aquest exercici els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.
També restaran exempts els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior que el requerit per aquesta convocatòria.
Així mateix, quedaran exempts els aspirants que hagin superat una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria, en algun dels processos selectius compresos dins l'oferta d'ocupació pública a què correspon aquesta convocatòria.

Segon exercici:de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.
El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.
Restaran exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que acreditin documentalment davant el tribunal, dins del termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la primera prova, els coneixements de llengua castellana.

Tercer exercici:de caràcter voluntari.
Consisteix a realitzar davant dels membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, l'exercici voluntari d'acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l'aspirant.
L'exercici consta de dues parts.
Primera: consisteix en la realització d'una traducció directa per escrit d'un text en l'idioma escollit per l'aspirant, sense utilització de diccionari.
Segona: consisteix a mantenir una conversa en l'idioma escollit per l'aspirant.
El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 1 hora per a la primera part i 15 minuts per a la segona.
La qualificació d'aquest exercici és d'1,5 punts com a màxim.
Només poden realitzar aquest exercici els aspirants que hagin fet constar expressament a la sol-licitud la llengua estrangera escollida (anglès, francès, alemany o italià), o ho indiquin dins el termini dels deu dies a comptar a partir de l'endemà de l'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

FASE CONCURS

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats en cossos o escales d'administració general del grup C, fins la data de publicació de la convocatòria, ja sigui com a funcionari de carrera o en virtut d'un nomenament d'interí, d'un contracte de naturalesa laboral, d'un contracte administratiu transitori o d'un contracte administratiu de col-laboració temporal, en qualsevol administració pública, a raó de 0,15 punts per mes treballat, fins a un màxim de 9,9 punts. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.
Els serveis prestats en qualitat de personal eventual no es valoren.
En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es podrà aplicar per superar les diferents proves de la fase d'oposició.
Per tal d'acreditar els serveis prestats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els aspirants hauran de sol-licitar una certificació del/de la secretari/ària general del departament corresponent, o de l'òrgan en el qual delegui, d'acord amb la informació que consti en el Registre general de personal.
En el supòsit de serveis prestats en altres administracions que no constin en el Registre general de personal, aquests s'hauran d'acreditar mitjançant una certificació de l'òrgan competent en matèria de personal, o de l'òrgan en qui delegui.
A totes les certificacions haurà de constar de manera clara i expressa el càrrec de l'òrgan que té la competència per expedir el certificat, o el de l'òrgan en el qual delegui, així com la norma legal que els habilita amb indicació, si s'escau, del diari o el Butlletí Oficial en què s'hagi publicat. Així mateix, hi ha de constar el cos o l'escala, el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.
Els aspirants realitzaran l'acreditació documental dels serveis prestats dins el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la publicació de les qualificacions de la segona prova, d'acord amb el model orientatiu de certificació que indiqui el tribunal, i s'adreçaran al tribunal i es presentaran a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o a l'oficina de convocatòries de la Direcció General de la Funció Pública.
En el supòsit que els serveis prestats constin en el Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya, un cop efectuada la certificació, que serà lliurada a l'interessat, les unitats de personal dels departaments faran arribar aquesta documentació al tribunal, dins el termini establert a l'apartat anterior.

TEMARI

TEMA 1: La Constitució espanyola de 1978. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
TEMA 2: La Corona. Les Corts Generals. El Defensor del Poble. El Govern. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
TEMA 3: El poder judicial. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia.
TEMA 4: L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.
TEMA 5: Organització i funcionament de l’Administració de l’Estat.
TEMA 6: L`organització territorial de l`Estat. L`administració local: ens que l`integren. El municipi. La província. L`organització comarcal de Catalunya.
TEMA 7: Les Comunitats Autònomes: constitució i competències. Els estatuts d`autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.
TEMA 8: Organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials: marc jurídic i jurisprudència.
TEMA 9: Les institucions de la Catalunya medieval i moderna (s. XIII a XVIII). L`origen de la Generalitat de Catalunya. La seva funció.
TEMA 10: Catalunya dins l’Estat Espanyol (s.XVIII iXIX).
TEMA 11: La Mancomunitat de Catalunya: El seu marc legal. El seu funcionament.
TEMA 12: La implantació del franquisme a Catalunya.
TEMA 13: L`Estatut d`autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut bàsic i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar: Els procediments de reforma.
TEMA 14: El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
TEMA 15: El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.
TEMA 16: L’organització administrativa de la Generalitat.
TEMA 17: Configuració de la Unió Europea. Els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Aplicació i eficàcia.
TEMA 18: Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.
TEMA 19: L`Administració Pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.
TEMA 20: L`acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.
TEMA 21: El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d`aplicació i principis. El procediment administratiu derivat de l`organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
TEMA 22: Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d`ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l`exercici de les accions civils i laborals.
TEMA 23: La contractació administrativa: concepte i font. Incidència del dret comunitari europeu. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l`Administració.
TEMA 24: Les formes d`activitat administrativa. L`activitat de limitació, arbitral, de servei públic i de foment. Principals manifestacions.
TEMA 25: El procediment administratiu: concepte i principis.
TEMA 26: Les fases del procediment administratiu.
TEMA 27: Revisió dels actes en via administrativa.
TEMA 28: La contractació administrativa: concepte i fonts.
TEMA 29: Les formes d’activitat administrativa.
TEMA 30: El domini públic i privat de l’Administració.
TEMA 31: El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. El personal al servei de les administracions públiques.
TEMA 32: La funció pública de l`Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col-lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La funció pública de l`Administració local: règim jurídic.
TEMA 33: La provisió de llocs de treball.
TEMA 34: Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d`incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris.
TEMA 35: Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
TEMA 36: Les retribucions del personal.
TEMA 37: Les relacions laborals.
TEMA 38: El dret de treball. Principis fonamentals que l`inspiren. Fonts del dret del treball. L`Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col-lectius.
TEMA 39: El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitat de contracte.
TEMA 40: El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei General de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.
TEMA 41: Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social.
TEMA 42: El pressupost de la Generalitat: estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. Les lleis de pressupostos: contingut. El cicle pressupostari: preparació, discussió i aprovació. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències.
TEMA 43: L`execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d`execució de la despesa. Procediment de pagament. Les subvencions.
TEMA 44: L’execució pressupostària i la contractació.
TEMA 45: El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret tributari. Els principis de l`ordenament tributari espanyol. Els tributs: concepte, naturalesa i elements. El fet imposable: concepte, classes i subjectes.
TEMA 46: El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La Llei de patrimoni de la Generalitat. Adquisició, alienació i cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i desafectació. Administració i defensa del patrimoni.
TEMA 47: L’automatització d’oficines.
TEMA 48: Els sistemes d`informació de personal. La informació sobre el personal com a recurs de les polítiques de modernització. La regulació normativa del sistema d`informació de personal de la Generalitat: el Reglament del registre de personal
TEMA 49: L’organització i els circuitsadministratius.
TEMA 50: Recepció i registre de documents.

Temari d'ofimàtica

Bloc 1. Sistema operatiu Windows XP Professional.


Tema 1: Conceptes bàsics. Finestres: moure finestres, dimensionar, minimitzar, tancar, alternar entre finestres obertes.
Tema 2: Gestió de documents, carpetes i fitxers. Veure el contingut de "El meu PC". Cerca ràpida de fitxers i de carpetes. Utilitzar l'Explorador. Desar arxius en unitats d'emmagatzematge. Copiar i moure fitxers, canviar-ne el nom. Crear carpetes, canviar-ne el nom, moure, copiar, eliminar.
Tema 3: Impressió des de Windows. Seleccionar impressora. Configurar impressora.

Bloc 2. Editor de textos Microsoft Word 2003.

Tema 1: Conceptes bàsics. Interfície de Word. Finestra de document. Creació de document. Guardar, tancar i obrir un document.
Tema 2: Edició de documents. Secció. Columnes. Alineació. Autotext.
Tema 3: Formats. Aplicar formats. Formats de caràcter, de paràgraf i de pàgina. Addició de vinyetes i números. Salts de pàgina. Creació de capçaleres i peus de pàgina. Nota al peu de pàgina. Utilització d'estils.
Tema 4: Revisió de documents: ortografia i gramàtica. Autocorrecció. Ús del diccionari. Correctors de línies. Cercar i reemplaçar text.
Tema 5: Taules. Creació i format de taules. Ajust. Inserció de cel-les i columnes.
Tema 6: Inserció d'objectes. Inserir imatges i objectes gràfics. Eines de dibuix de Word. Aplicació d'un quadre a una imatge. Definició d'un marc per un gràfic. Enganxada especial. Inserir símbols.
Tema 7: Combinar documents. Imprimir documents, sobres i etiquetes. Configurar les opcions de pàgina. Presentació preliminar. Impressió. Creació i impressió de documents combinats.
Tema 8: Plantilles. Assistents. Creació d'una plantilla. Creació a partir d'un document existent. Modificar estils.

Bloc 3. Full de càlcul Microsoft Excel 2003.

Tema 1: Conceptes bàsics: elements del full de càlcul. Llibre de treball. Fulls del llibre. Cel-la, cel-la activa. Barra de fórmules. Inserció i eliminació de files i columnes. Entrada i edició de dades. Format de textos i de cel-les. Formats per a dades numèriques, dates, horaris i altres. Quaderns i fulls.
Tema 2: Rangs i cel-les. Rang. Anomenar cel-les i rangs. Copiar i enganxar el contingut d'un rang d'un full de càlcul. Moure o arrossegar dades d'un rang a un altre. Enganxada amb format.
Tema 3: Fórmules i referències de cel-la. Entrada de fórmules. Referències absolutes i relatives. Referències a altres fulls. Referències a altres llibres o fitxers.
Tema 4: Funcions. Ús de l'assistent per a funcions. Funcions més comunes.
Tema 5: Gràfics. Dibuix lliure. Gràfics automàtics. Gràfics amb l'assistent.
Tema 6: Presentació d'un full de càlcul. Protecció del contingut d'un full. Impressió de documents.

FUNCIONS

Segons la disposició addicional vuitena del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, corresponen als funcionaris de l'escala administrativa del cos administratiu:
-Les tasques administratives de col-laboració preparatòries o derivades de la gestió administrativa de caràcter superior.
-La comprovació de documentació.
-La preparació de la redacció dels documents que, per la seva complexitat, no siguin atribuïts a personal de categoria administrativa superior.
-Tasques repetitives, bé manuals, bé mecanogràfiques, bé de càlcul numèric relacionades amb el treball de les diverses oficines.
-Tasques d'informació i de despatx al públic en matèria administrativa.
-En general, tasques similars a les esmentades.
-Activitats de les places convocades
-Gestionar i trametre la documentació generada a la unitat.
-Tramitar la informació relacionada amb la gestió horària del personal.
-Tramitar i gestionar la documentació relacionada amb la Seguretat Social.
-Tramitar els expedients relacionats amb la gestió de personal.
-Gestionar el parc mòbil.
-Tramitar els expedients relacionats amb la gestió econòmica.
-Gestionar i controlar el material fungible i d'oficina.
-Realitzar tasques de secretaria.
-Realitzar tasques de suport administratiu en unitats jurídiques.
-Realitzar tasques d'atenció presencial als ciutadans.
-Realitzar tasques d'informació telefònica.
-Codificar i gravar dades en diferents aplicacions informàtiques.
-Realitzar les tasques de naturalesa anàloga a les anteriors que li siguin encarregades pel seu superior immediat.
-Competències professionals
-Compromís amb el servei públic a desenvolupar i consciència organitzativa:
Conèixer i comprendre les característiques específiques de l'administració pública sentint-se compromès amb els seus principis i valors, actuant d'acord amb els principis ètics que inspiren la seva acció.
-Orientació al ciutadà:
Capacitat de conèixer, traslladar a l'organització i donar resposta satisfactòria a les necessitats i/o peticions dels ciutadans.
-Orientació als resultats i a la millora:
Capacitat de treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats, procurant la millora contínua.
-Capacitat de gestió de la informació:
capacitat d'obtenir i tractar la informació que s'ha de transmetre o emmagatzemar, de manera eficaç i eficient.
-Facilitat d'adaptació a diferents entorns laborals:
Capacitat i disponibilitat per adaptar-se a entorns canviants i als nous procediments o exigències.