Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones al Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña

Oposiciones al Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña
Consultar Precio
EL CENTRO SOLO PREPARA A ALUMNOS DE CATALUÑA Requisits: a) Nacionalitat: 1) Ser ciutadà espanyol, o, 2) Ser nacional d'algun dels altres estats... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Oposiciones al Cuerpo Superior de la Generalitat de Cataluña. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la Oposición

EL CENTRO SOLO PREPARA A ALUMNOS DE CATALUÑA

Requisits:


a) Nacionalitat:

1) Ser ciutadà espanyol, o,

2) Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També podran ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Edat: haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació.

c) Titulació: estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l'ingrés en cada cos o escala, de conformitat amb el que estableixin les bases específiques. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

d) Capacitat: posseir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades.

e) Habilitació: no estar inhabilitat/ada per a l'exercici de les funcions públiques, separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública ni pertànyer al mateix cos o escala objecte de convocatòria.

Les retribucions que corresponen a les places convocades oscil·len entre 26.958,24 i 29.137,49 euros bruts anuals per a l'any 2006, corresponents a les places ofertades, amb nivell 20 a 22.

PROVES:

Primera prova.: 3 exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer Exercici: Qüestionari de 50 preguntes amb quatre respostes alternatives de les quals només una es correcta, sobre el contingut de tot el temari.

Segon exercici: Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre el contingut de tot el temari per als aspirants que participin en el torn lliure.

Tercer exercici: Consisteix a desenvolupar per escrit un tema genèric, elegit per l'aspirant d'entre els dos proposats pel tribunal, de relació de diverses qüestions contingudes en tot el temari.

Segona Prova: 3 exercicis:

Primer Exercici: Obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari requerits en la primera prova que serà elegit per l'opositor entre dos de plantejats pel tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascun dels àmbits de les places que hagi escollit l'aspirant en la seva sol·licitud.

Segon exercici: Obligatori. Qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta en l'annex 4, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'Administració de la Generalitat.

Tercer exercici: Obligatori i eliminatori.

Llengua catalana. Exempt si es té nivell C.

Tercera prova: 2 exercicis

Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola:

Segon exercici: de caràcter voluntari:

L'exercici voluntari d'acreditació dels coneixements de la llengua estrangera elegida per l'aspirant (anglès, francès, alemany o italià)

METODO

AULA TUTOR se caracteriza por ser capaz de ofrecer el modelo de educación a distancia y semi-presencial que permite al alumnado una perfecta compaginación con la realización de otros estudios, e incluso compartir la actividad formativa con las jornadas laborales que se hallan establecidas en horarios concretos.

Un conjunto de profesores y Tutores, especializados y altamente cualificados establece un seguimiento y orientación en todo el proceso al que el alumno se ve sometido para conseguir una adecuada formación.

El sistema periódico de controles y tutorías personalizadas, permiten una adecuada formación, estableciéndose metas concretas, todas ellas llevadas a cabo de forma progresiva, permitiendo en todo momento la adaptabilidad y la asimilación por parte del alumno, con el fin de que nuestro alumno consiga sus objetivos.

La comunicación directa al nivel de tutoría y las sesiones presénciales dan al alumno las necesarias orientaciones siempre dirigidas por su Tutor, personalizando las actividades formativas y adecuándolas de una forma más coherente a cada alumno, relacionando sus posibilidades con el procedimiento más adecuado.