Pide Información SIN COMPROMISO

Oposiciones Auxiliar Administrativo de Corporaciones Locales en Tarragona

Oposiciones Auxiliar Administrativo de Corporaciones Locales en Tarragona
Consultar Precio
REQUISITS PER A PRESENTAR-SE A AQUESTA OPOSICIÓ Per a ser admesos en la realització de les proves selectives, els aspirants haurien de reunir els... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Oposiciones Auxiliar Administrativo de Corporaciones Locales en Tarragona. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción de la OposiciónREQUISITS PER A PRESENTAR-SE A AQUESTA OPOSICIÓ

Per a ser admesos en la realització de les proves selectives, els aspirants haurien de reunir els següents requisits:

· Estar en possessió de la nacionalitat espanyola o la d’un Estat membre de la Unió Europea.
· Tenir complerts divuit anys i no excedir de l’edat que li permeti aconseguir la jubilació.
· Estar en possessió, o en condicions d’obtenir, el Títol de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional de primer grau o equivalent.
· No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que li impedeixin l’ocupació de les funcions i tasques a desenvolupar.
· No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 (Aquests requisits són orientatives, l’entitat convocant pot establir els quals consideri més oportuns).
 

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

Algunes de les tasques que desenvolupen els auxiliars administratius són:

· Tasques d’atenció al públic, informant sobre qüestions relacionades amb el Negociat, Secció o Departament al que estiguin adscrits, així com sobre l’estat de tramitació dels expedients, d’acord amb les instruccions rebudes.
· Mecanografiat de tot tipus de documents.
· Incorporació dels documents als expedients de la Unitat Administrativa, així com el seu arxiu i registre.
· Comprovació i realització d’operacions aritmètiques en procediments simples i repetitives.
· Utilització de terminals d’ordinador per a càlcul, tractament de textos i altres programes d’ofimàtica bàsica.
· En general, realització d’activitats administratives elementals conformement a instruccions rebudes o normes existents.
 

EXAMEN

El procediment de selecció dels aspirants constarà dels següents exercicis.

Primer exercici:
Consistirà a contestar per escrit un test multiresposta relacionat amb el contingut del programa de l’oposició.

Segon exercici:
Consistirà a desenvolupar per escrit, en un temps determinat pel Tribunal, algun dels temes continguts en el programa de l’oposició.

Tercer exercici:
· Prova de caràcter informàtic: Consistirà en la realització d’un supòsit pràctic de caràcter ofimàtico realitzat sobre ordinador.
· Prova de caràcter mecanográfico: Consistirà en transcriví i copiar a màquina un text que facilitarà el tribunal, qualificant-se la velocitat desenvolupada, la neteja, exactitud i correcció de l’escrit..
 (Aquest tipus d’examen son orientatius ja que cada Ajuntament o entitat convocant pot establir les proves que consideri mes oportunes.)
 

CONTINGUT DE L’OPOSICIÓ

El nostre temari consta de:

Unitat didàctica 1
· La Constitució Espanyola de 1978.
· El Tribunal Constitucional.
· Les Corts Generals.
· La Corona.
· El Govern.
· L’Administració.
· L’Organització Territorial de l’Estat.
· Les Comunitats Autònomes.
· El Poder Judicial.
    » Examen d’avaluació nº 1
· Principis d’actuació de l’administració Pública. Fonts del Dret.

Unitat didàctica 2
· L’administrat.
· L’acte Administratiu.
· Drets dels ciutadans.
· El procediment administratiu.
· Els recursos administratius.
· El Règim Local Espanyol.
· El Municipi.
    »Examen d’avaluació nº 2
· La Província.
· Funcionament dels Òrgans Col·legiats Locals.
· Personal al servei de les Entitats Locals I.
· Personal al servei de les Entitats Locals II.

Unitat didàctica 3
· Hisendes locals. Recursos Municipals.
· El pressupost de les Entitats Locals.
· Despesa Pública local.
    » Examen d’avaluació nº 3
· Els béns de les Entitats Públiques.
· Contractes Administratius de l’esfera local.
· Ordenances, reglaments i bàndols.
· El sòl i l’edificació.
· Atenció al públic.
· Concepte de document, registre i arxiu.
    »Examen d’avaluació nº 4
Legislació.

Annex I: Ortografia.
Annex II: Informàtica.
· Informàtica I.
· Informàtica II.
· Introducció al Word.
· Introducció a l’Access.
· Introducció a l’Excel.

Dossier
-Guia d’Estudis Específica.
-Índexs Generals.
-La Constitució Espanyola.
-Estatut de la Comunitat a la qual pertany l’alumne.
-Mecanografia.
-Test Psicotècniques.