Pide Información SIN COMPROMISO

Curso de Postgrau d´Especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral

Curso de Postgrau d´Especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral
Curso de Postgrau d'Especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral Objetivos PRESENTACIÓ Les ferides cròniques representen un problema de... Seguir leyendo

¿NOS DEJAS TU OPINIÓN?

Si has realizado este curso, ¿por qué no darnos tu opinión?. Si lo haces, estarás ayudando a miles de personas que, como tu en su momento, están intentando cambiar su vida a través de la formación. No hay mejor ayuda, para decidirse entre miles de cursos, que la opinión de una persona que ha vivido la experiencia de cursarlo, miles de personas te lo agradecerán.

Danos tu opinión detallada sobre el Curso de Postgrau d´Especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral. No olvides decirnos que te pareció el temario del curso, el profesorado, la accesibilidad al equipo del centro para resolver tus dudas y, en el caso de los programas online, la calidad del campus virtual.

Tu experiencia es muy valiosa
Tu voto
Haz clic para puntuar
ENVIAR
Descripción del Postgrado

Curso de Postgrau d'Especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral

Objetivos

PRESENTACIÓ

Les ferides cròniques representen un problema de salut molt destacable des de totes les vessants: epidemiològica, econòmica i legal; i, evidentment, té una repercussió directa en la qualitat de vida dels pacients.

La manca de preparació específica per abordar aquesta patologia dificulta l’optimització de les accions infermeres per tal d’assolir el millor tractament amb els millors resultats. Aquest és un camp on la infermeria pot desenvolupar i desenvolupa la seva autonomia, assumint actualment el lideratge en aquesta àrea del coneixement.

Hi ha una inquietud en els últims anys dels professionals infermers per millorar la seva preparació en aquesta àrea de coneixement; és per això que creiem molt important que les propostes de formació estiguin recolzades i avalades per una docència reglada, una docència des de la Universitat.

La convicció de la transcendència d’aquest problema de salut, i de que el seu abordatge i tractament es basa en una formació sòlida dels professionals de la infermeria, és el motor d’aquesta iniciativa. Els conceptes d’excel-lència, seguretat, ètica i benestar emmarcats dins de la “cura professional”, composen la teoria que ha incentivat aquesta proposta.

OBJECTIUS

- Adquirir coneixements específics de les ferides cròniques. Fisiologia, etiopatologia , epidemiologia , prevenció i tractament.
- Obtenir els principis fonamentals per realitzar diagnòstics diferencials
- Informar de les evolucions científiques en ferides cròniques.
- Aplicar el mètode científic en l’àmbit de les ferides cròniques.
- Conèixer els aspectes ètics i legals
- Saber fer un abordatge d’aquesta problemàtica de salut des de totes les vessants, de forma integral.
- Aconseguir un perfil professional amb esperit crític i capacitat de discerniment per resoldre problemes operatius relacionats amb les ferides cròniques.
- Fomentar la investigació en el camp de les ferides cròniques.

Temario del curso

PROGRAMA

Mòdul I: Ferides cròniques I . Les nafres per pressió. Abordatge integral
1. Concepte de ferida crònica
2. Tipus. Característiques diferencials
3. Qualitat de vida i ferides cròniques. Bioindicadors de qualitat assistencial
4. Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral
4.1 Valoració funcional
4.2 Valoració cognitiva
4.3 Valoració de la nutrició
4.4 Valoració social
5. L’entorn familiar. Informació. Repercussions. Afrontament
Educació sanitària. Resolució de problemes
6. Estructura histològica i funció de la pell
7. L’edat: característiques de la pell en les diferents etapes de la vida. La pell en la persona gran. Alteracions fisiopatològiques
8. La cura de la pell sana
9. Materials i productes relacionats amb la cura bàsica de la pell
10. Alteracions de la pell. Processos patològics
11. Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides cròniques
12. Etiopatogènia de l’úlcera per pressió
13. Factors de risc intrínsecs i extrínsecs
14. Factors de risc socioambientals
15. Classificació de l’UPP
16. La prevenció de les nafres per pressió (NPP)
17. Tecnologia i prevenció. Superfícies pel maneig de la pressió
18. Les institucions i la prevenció
19. El pacient, el cuidador i la implicació en el procés terapèutic
20. Aspectes generals en el tractament de les UPP
21. La cura local
22. Complicacions en el tractament de les nafres per pressió
23. Contaminació, colonització crítica i infecció de les ferides cròniques. Gestió de la càrrega bacteriana
24. Prevenció de la infecció en ferides cròniques
Impacte econòmic de les nafres per pressió. Aspectes ètics i legals en la prevenció i el tractament d’UPP
25. Prescripció infermera en el camp de les UPP
26. Escales de valoració i judici clínic. Experiència i metodologia
27. Aplicació pràctica de l’avaluació dels pacients amb EVRUPP
28. Elaboració d’un pla d’actuació integral d’atenció al pacient, des de la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’úlceres per pressió
29. Apòsits. Valoració i aplicació. Indicacions i cures

Mòdul II: Ferides cròniques II. Úlceres vasculars.? Cremades. Úlceres neoplàstiques. Altres ferides cròniques.

1. Ferides cròniques de les extremitats inferiors. Úlceres vasculars
2. Ulceres venoses . Etiologia. Classificació. Tractament
3. La compressió, principis bàsics. Taller d’embenatges
4. Úlceres vasculars d’etiologia arterial. Classificació. Tractament
5. El pacient i la família, informació i educació
6. Doppler. Fonaments. Càlcul de l’índex turmell-braç (ITB)
7. Ferides cròniques de les extremitats inferiors. Peu diabètic. Abordatge multidisciplinari
3. Valoració i cura de la pell perilesional
4. Ferides neoplàstiques. Valoració del pacient amb ferides neoplàstiques. Criteris que cal prioritzar en l’abordatge d’aquests pacients
5. Cremades. Fisiopatologia de la lesió. Zona necròtica, zona d’estasi vascular i zona d’hiperèmia. Classificació per grau. Classificació segons etiologia. Afectació de teixits, signes, símptomes, dolor, evolució i seqüeles
6. Valoració de les cremades. Tractament local de les cremades. Primera cura i cures successives Procés rehabilitador del pacient cremat. Educació i suport emocional al pacient i a l’entorn familiar
7. El futur i les ferides cròniques. Noves línees de debat

Mòdul III: Metodologia científica

1. Tipus d’estudis en el món de les ferides cròniques
2. Investigació quantitativa i qualitativa
3. Limitacions ètiques i legals dels estudis en ferides. Consentiment informat.
4. Anàlisi crític en la lectura de treballs d’investigació en ferides cròniques
5. Publicacions científiques sobre ferides cròniques
6. Pràctica basada en l’evidència científica, recerca de documents
7. Aplicació pràctica dels coneixements adquirits a la sessió teòrica
8. Com realitzar una recerca a ferides cròniques
9. Elaboració de presentacions

Mòdul IV: Anglès científic

1. Vocabulari científic
2. Terminologia habitual
3. Elaboració de diàlegs bàsics
4. Lectura d’articles

Avaluació:

Examen de cada mòdul : 40% de la nota final
Treball de fi de curs: 40% de la nota final
Participació: 20% de la nota final

Fecha

Duració: 200 h (140 h presencials i 60 h per a la memòria fi de curs)
Calendari: Del 14 gener de 2009 al 30 de juny de 2009
Horari:Dimecres i dijous de 16 a 21 h

Requisitos

Diplomats i graduats en Infermeria interessats a aprofundir en el coneixement de les ferides cròniques, en la gestió i les cures d’aquest problema de salut que afecta tots els nivells assistencials.

Orientat també a aquells professionals de la infermeria amb possibilitat d’accedir a llocs de treball relacionats amb el seguiment i control de ferides cròniques, com a professionals de referència a diferents serveis i institucions sanitaris.

Nombre de participants:
El nombre mínim de participants és de 16